Navigation


Hören =

 
 
 
 
 
Seinen Blick auf etwas richten.
Betrachten, unterscheiden, entdecken.
Schauen Sie mal.
Jemandem sein Gehör schenken.
Lauschen, aufhorchen, zuhören.
Hören Sie doch.
Das Höchste der Gefühle.
Spüren, anfassen, empfinden, berühren.
Greifen Sie zu.
Etwas mit dem Geruchsinn aufnehmen.
Einatmen, schnüffeln, erfahren.
Schnuppern Sie rein.
 

 

3Eck-Soccer

 
 
 

Streetsoccer + Styk 3 Pa?stw = 3Eck-Soccer

Rozgrywki 3Eck-Soccer odb?d? si? w tym roku po raz trzeci. Nasz turniej Streetsoccer zostanie rozegrany od maja do lipca w 5 ró?nych miejscach w Polsce, Czechach i Niemczech.
Niejako mi?dzynarodowy Turniej Street-Soccer na styku granic trzech pa?stw!

Turniej zostanie rozegrany na terenie przeznaczonym do Streetsoccera o powierzchni 10x15m pomi?dzy dwiema dru?ynami sk?adaj?cymi si? z ka?dorazowo 3 zawodników (i dowolnej liczby zawodników rezerwowych).
Trzy najlepsze dru?yny zakwalifikuj? si? do rundy fina?owej Fußball grenzenlos[Pi?ka no?na bez granic], która odb?dzie si? mi?dzy w Kittlitz. Tam równie? odb?dzie si? 11 Antyrasistowski turniej pi?ki no?nej organizowany przez stowarzyszenie Augen auf, podczas którego zmierz? si? mi?dzynarodowe dru?yny w pi?ce no?nej na ma?ym boisku, a potem b?d? wspólnie ?wi?towa?.
 

Kto mo?e wzi?? udzia??

Udzia? w turnieju mo?e wzi?? ka?da osoba, która uko?czy?a 14 rok ?ycia.. Dru?yny mieszane s? mile widziane, a przy wyborze b?d? mia?y pierwsze?stwo. Podczas jednego dnia rozgrywek do gry zostanie dopuszczonych w sumie 12 dru?yn.
 

Zapisy:

Ka?da zainteresowana dru?yna mo?e zapisa? si? pod adresem:info@augenauf.net lub zadzwoni? pod numer +49 (0)3585/468418

Udzia? w turnieju jest dla wszystkich bezp?atny!
 

Zasady gry:

+ Bardzo wa?ne: Gra w butach pi?karskich jest niedozwolona (a do Streetsoccera niepolecana) !!!
+ Poparcie zasad bycia otwartym na ?wiat i bycia przeciwnym wobec rasizmowi, które s? mottem 3Eck-Soccer i Augen auf.
+ Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wyboru dru?yn, maksymalnie zostanie dopuszczonych 12 dru?yn do rozgrywki.
+ W przypadku, gdy przy zapisach wszystkie miejsca b?d? ju? zarezerwowane, istnieje mo?liwo?? zapisów na inny dzie? rozgrywek.
+ Ka?da dru?yna mo?e wzi?? udzia? tylko w jednym turnieju.
+ Ka?dy zawodnik mo?e gra? tylko w jednej dru?ynie.
+ Ka?da dru?yna wyznacza swojego kapitana, który jest zobowi?zany do zapisu siebie i swojej dru?yny na godzin? przed rozpocz?ciem meczu u organizatorów turnieju.
+ Turniej nie jest miejscem zawodów, lecz w pierwszej kolejno?ci chodzi tu o dobr? zabaw? i gr? fair play!!!
+ 3 najlepsze dru?yny ka?dego Streetsoccer-Turnieju kwalifikuj? si? automatycznie do rundy fina?owej „Pi?ki no?nej bez granic“, która odb?dzie si? w Kittlitz.
 
 
 
 
Seite
1 | 2 | 3
 
 
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN