Navigation


Hören =

 
 
 
 
 
Seinen Blick auf etwas richten.
Betrachten, unterscheiden, entdecken.
Schauen Sie mal.
Jemandem sein Gehör schenken.
Lauschen, aufhorchen, zuhören.
Hören Sie doch.
Das Höchste der Gefühle.
Spüren, anfassen, empfinden, berühren.
Greifen Sie zu.
Etwas mit dem Geruchsinn aufnehmen.
Einatmen, schnüffeln, erfahren.
Schnuppern Sie rein.
 

 

3Eck-Soccer

 
 
 

STREET SOCCER + TROJMEZI = 3ECK SOCCER

”3Eck-Soccer” je tu již pot?etí! Naše fotbalová jízda nás letos zavede od kv?tna do ?ervence do 5 r?zných m?st v N?mecku, Polsku a ?eské republice.
?eká nás doslova mezinárodní turnaj v pouli?ním fotbale v Trojmezí!

Na ploše o rozm?rech 10 x 15 m budou hrát vždy dva týmy složené z 3 hrá??
(a libovolného po?tu náhradník?).
T?i týmy, které dosáhnou v rámci daného turnaje nejlepšího umíst?ní, postoupí do finále „Fotbal bez hranic“, které se uskute?ní v období 2014 v Kittlitzu. Zde prob?hne 11. antirasistický fotbalový turnaj, který po?ádá sdružení „Augen auf“. Na tomto turnaji zm??í mezinárodní týmy své síly p?evážn? v? malé kopané a spole?n? pak oslaví vít?zství.
 

Kdo ?

Zú?astnit se mohou všichni mladí sportovci od 14 let. Smíšené týmy jsou velmi vítané a p?i výb?ru budou up?ednostn?ny. Každého turnaje se m?že zú?astnit vždy celkem 12 družstev.
 

P?ihláška:

Sportovní týmy, které mají chu? se zú?astnit sportovního klání, se mohou p?ihlásit na adrese info@augenauf.net
nebo na ?ísle +49(0) 3585/468418

Ú?ast je pro všechny zdarma!
 

Herní pravidla:

+ Velmi d?ležité: kopa?ky nejsou povoleny (a ani se pro pouli?ní fotbal nedoporu?ují) !!!
+ Podpora antirastistických a antixenofobních princip? Trojnárodního socceru a sdružení Augen auf
+ Sdružení si vyhrazuje právo na výb?r sportovních družstev. Každého turnaje se m?že zú?astnit vždy maximáln? 12 družstev.
+ V p?ípad?, že v okamžiku p?ihlašování budou již všechna místa ú?astník? obsazena, je možné se zapsat na jiný turnaj.
+ Každé družstvo se m?že zú?astnit pouze jednoho turnaje.
+ Každý hrá? smí hrát pouze v jednom týmu.
+ Každé družstvo jmenuje kapitána družstva, který pak musí nahlásit sebe i sv?j tým u vedení turnaje nejpozd?ji 1 hodinu p?ed za?átkem hry.
+ Turnaj není zápas, d?raz je kladen na zábavu a hru v duchu fair-play!!!
+ Nejlepší 3 týmy z každého turnaje v pouli?ním fotbalu se automaticky kvalifikují do finále „Fotbal bez hranic“, které se uskute?ní v Kittlitzu.
 
 
 
Seite
1 | 2 | 3
 
 
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN